-70%

84,99 Kč

25,50 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

SHERON

3404

Popis produktu
Letní směs určená k omývání skel i světlometů, odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu.
Výhody:
- Široké vylévací hrdlo umožňuje snadné vylévání kapaliny do nádržky ostřikovače
- Příjemná sladká vůně

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:


Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Popis první pomoci
Obecné poznámky
Není potřebná okamžitá lékařská pomoc, při přetrvání zdravotních potíží nebo v případě nejasností uvědomte
lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
Při nadýchání
V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Pokud
přetrvávají dýchací potíže, dýchavičnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte
lékařské vyšetření.
Při styku s kůží
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí
Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu
alespoň 15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody.
Při požití
Postiženou osobu udržujte v klidu. Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí).
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Při nadýchání: Při obvyklém způsobu použití a zachování základních hygienických předpisů k nadýchání
nedochází.
Při styku s kůží: Může vysušovat pokožku.
Při zasažení očí: Může podráždit oči, může se objevit zčervenaní bělma.
Při požití: Může dráždit zažívací trakt, může vyvolat nevolnost a zvracení.

Array