-70%

59,29 Kč

17,80 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

SHERON

3403

Popis produktu
Vyšší mycí schopnost, kapalina je použitelná po většinu dní v roce, je vhodná jako „přechodová“ kapalina mezi ročními obdobími, aplikace "RainOff" efektu pouhým požíváním této kapaliny. Vyšší mycí schopnost, zámrznost do -5°C, zapracovaný RainOff efekt (tekuté stěrače).

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

  
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Hořlavá kapalina a páry.

Bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Array