Výprodej -70%

34,36 Kč

10,30 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

Cit

5866

8595030059576

Popis produktu
Úklidový univerzální prostředek CIT Fresh Flower s vůní květin čistí podlahy, kachličky, nábytek, vodovodní kohoutky, vany atd.
Objem: 1l

Silně znečištěné povrchy: Neředěný přípravek nakapejte na houbičku a povrch čistíte otíráním.
Běžné mytí: 50 až 100 ml přípravku na 10 l vody a povrch se stírá běžným způsobem. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami se nakonec opláchnou vodou.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:


Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte pouze v původním balení.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Reakce:
PŘI POŽITÍ:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Složení: 5 - 15% aniónové povrchne aktívne látky, <5% neiónové povrchne aktívne látky, parfum, 2-BROMO-2-nitropropane-1,3-DIOL. Uchovávejte mimo dosahu dětí!

Array