Výprodej -70%

42,47 Kč

12,70 Kč (cena s DPH)

10,58 Kč / l

Vyprodáno

vyprodáno

Savo

10837

8710522604991

UPOZORNĚNÍ: Výrobek je po datu spotřeby (2022-02-04)

Popis produktu
Tradiční výrobek. Ideální na podlahy, kuchyně, sanitární předměty a sanitární keramiku, ale také dětské hračky a další omyvatelné povrchy v domácnosti. Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a mikroskopické houby. Přípravek lze použít jako celosezonní mikrobicidní a protiporostový přípravek pro provoz bazénů. Používejte i jako šokovou dávku. Při použití se řiďte návodem na obalu výrobku.

Dezinfekce vody a povrchů. Dezinfekce vody ve studních Odstraňuje 99,9 % bakterií Vhodné i pro dezinfekci vody v bazénech. Osvědčená kvalita.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

GHS-pictogram-pollu.png 1024px-GHS-pictogram-acid.png

Všeobecně :
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte pouze v původním balení.

Prevence:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Reakce:
PŘI POŽITÍ:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce
UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8

Země původu:
Česká republika

Složení:
Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g/100 g. Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný).

 

Array