Výprodej -70%

21,20 Kč

6,40 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

Cit

5870

8595030069704

Popis produktu
CIT Jemný tekutý písek 600 g pomeranč je ideální k účinnému čištění sporáků, van, dřezů, nádobí, obkladaček, pracovních ploch, apod. Vhodný i na plastové vany a umyvadla.
CIT je jemný tekutý písek, který nalezne uplatnění v každé domácnosti a je ideální pro silně znečištěné povrchy. Cit obsahuje jemné mikročástice křemičitého písku, který je velmi jemný a dále obsahuje čistící prostředek, kterým je tento jemný píseček svázán dohromady, díky této kombinaci je CIT tak silný čistič. Nepoužívejte na povrchy, které je možné lehce poškrábat (teflon, povrchy se silným leskem a sklokeramické desky).
Tento výrobek má leštící účinky. Vhodné pro vlhký i suchý hadr.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:


Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte pouze v původním balení.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Může vyvolávat alergickou reakci.

Reakce:
PŘI POŽITÍ:
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Složení: 1,2-benzoisothiazol-3 (2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2methylisothiasol-3 (2H)-on (číslo ES 247-500-7) 2-methylisothiasol-3 (2H)-on (číslo ES 220-239-6) (3:1). Méně než 5% aniónové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiónové povrchově aktivní látky.

Array