Výprodej -70%

97,10 Kč

29,10 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

Alpa

10721

8595605201973

Popis produktu
Sprej s repelentním účinkem proti hmyzu vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy. Spolehlivě odpuzuje komáry, klíšťata i muchničky.Účinnost proti komárům je nejméně 4 h, muchničkám 5 h a klíšťatům nejméně 30 min.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

   
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P332/P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301/P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Držitel povolení:
ALPA, a.s.
Hornoměstská 378, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Složení: repelent na bázi ethanolu s účinnou látkou DEET

Array