Výprodej -70%

74,90 Kč

22,50 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

Bros

9180

5904517086470

Popis produktu
Repelentní postřik proti klíšťatům BROS klíšťata nejen odpuzuje, ale i zabíjí. Aplikuje se jen na oděvy.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

    GHS-pictogram-pollu.png
Sprej neslouží k ošetření kůže - je určen pouze na oděvy. Přípravek je zakázáno používat v rozporu s etiketou, k jiným účelům, jiným způsobem, či v rozporu s platnými právními předpisy.

Věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50oC.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce:
BROS SP. Z O.O. SP.K.

Složení:
N, N-diethyl-3-methylbenzamid 20%, Deltamethrin 0,025%, Citriodiol 0,01%, Geraniol 0,01%.

Array