Výprodej -70%

58,39 Kč

17,50 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

SHERON

5486

UPOZORNĚNÍ: Výrobek je po uplynutí minimální expirace (19. 2. 2022).

Popis produktu
Univerzální čisticí prostředek na všechny typy automobilů, určený zejména k ručnímu mytí a konzervaci.
Balení: 500ml

Výhody:
Dávkování pomocí vršku u 500 ml balení
Poskytuje voskovou ochranu laku

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

  
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313+P362 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Array