-70%

60,39 Kč

18,10 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

SHERON

3381

Popis produktu
Přípravek pro snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot z povrchu karosérií, plastových a chromových částí vozidel.

Návod k použití
aplikujte na znečištěná místa a nechte působit 1-2 minuty
takto ošetřená místa setřete houbou, nebo hadrem a ostříkejte proudem vody, nebo vjeďte do mycí linky
účinnost přípravku se znásobí dojde-li před oplachem k mechanickému narušení zaschlých nečistot

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

  
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Array