Výprodej -70%

75,48 Kč

22,60 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

AC Marca

6025

3045206502009

Popis produktu
Bezoplachový gel na ruce Sanytol v praktickém balení ničí viry, bakterie a plísně a neutralizuje zápach. Je hypoalergenní, pH neutrální a po použití nezanechává na rukou lepkavý pocit. Gel je vhodný pro všechny typy pleti. Použití je velmi jednoduché – malé množství gelu stači rozetřít na rukou. Ruce jsou tak jednoduše dezinfikovány bez použití mýdla a vody. Bezoplachový gel se používá všude tam, kde je potřebná rychlá dezinfekce rukou, např. v práci, na cestách nebo na výletě s dětmi. Dezinfekční gel obsahuje výtažek ze zeleného čaje, který má hojivé a protizánětlivé účinky. Ruce zvlhčuje a zjemňuje a eliminuje nepříjemné pachy.

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

  
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován

Další věty : Nepožívat
Biocidní aktivních látek (PT1 / AL): Ethanol 72%

Array