-70%

68,97 Kč

20,70 Kč (cena s DPH)

Vyprodáno

vyprodáno

SHERON

3392

8594007966961

Popis produktu
Multifunkční přísada do motorové nafty, ktrá zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období. Snižuje bod tuhnutí nafty, zlepšuje chod motoru a spotřebu paliva. Zapracovává vyseparovaný parafín zpět do nafty.

Návod k použití:
Aplikujte do nádrže před jejím naplněním, teplota ošetřovaného paliva nesmí být nižší než -3°C. Vždy dodržte tabulku správného dávkování uvedenou na výrobku. Skladujte při teplotách nad 5°C (příp. ztuhnutí přípravku neznamená ztrátu kvality a nefunkčnost; po zahřátí na min. 5°C a protřepání lze opětovně použít).

Dávkování:
1:500 snižuje bod tuhnutí až o -9°C (50 ml vystačí na 25 l nafty).
1:1000 snižuje bod tuhnutí až o -5°C (50 ml vystačí na 50 l nafty).

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

    

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte pouze v původním balení.
Nebezpečnost pro zdraví: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Životní prostředí: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečné zacházení:
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

EUH208 Obsahuje 2-Butenoic acid, 4-oxo-4-(tridecylamino)-, (Z)-, branched. Může vyvolat alergickou reakci.

Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.
Osoby, které poskytují pomoc, by se měli vyvarovat expozice a nebezpečí pro sebe nebo ostatní.
Zasažené dopravit z nebezpečného prostředí a položit.
Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu, případně kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží:
Odložte kontaminovaný oděv okamžitě kůži opláchněte velkým množstvím vody (případně sprchování).
Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.
Při zasažení očí:
Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky..
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití:
Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.
Vypláchněte ústa velkým množstvím vody.

Array